E+ Team

Khối kế toán – Hành chính nhân sự

Phòng Kế toán – HCNS là đơn vị thuộc bộ máy hoạt động của công ty, BP Kế toán giữ vai trò quản chung, Giám sát, báo cáo, kê khai hoạt động sản xuất kinh doanh của theo đúng các quy định.

BP Hành chính nhân sự hỗ trợ xây dựng, phát triển nguồn nhân lực cho công ty ngày càng vững mạnh hơn; Tổ chức, quản lý theo dõi kiểm tra các công tác liên quan đến chế độ cho người lao động, thực hiện Nội quy và Chăm lo đời sống của cán bộ nhân viên.

Trưởng khối: Trần Thị Mây

Số lượng là 16 nhân sự chia làm 2 Bộ phận

Bộ phận Kế toán (7 nhân sự)
Có trách nhiệm quản lý chung, kiểm soát mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính trong công ty.
Giám sát, báo cáo, kê khai hoạt động sản xuất kinh doanh của theo đúng các quy định
Theo dõi, quản lý hợp đồng, công nợ phải thu, phải trả, kế hoạch thu- chi
Tính lương và trả lương và các chế độ khác cho nhân viên
Bảo quản, lưu giữ chứng từ sổ sách
Thống kê, báo cáo, hỗ trợ Ban Giám đốc trong hoạt động quản lý doanh nghiệp
Bộ phận Hành chính nhân sự (9 nhân sự)
Lên  kế hoạch tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực công ty.
Thực hiện các thủ tục BHXH, BHYT, BHTN, các chính sách xã hội khác… liên quan đến người lao động.
Tổ chức, quản lý theo dõi kiểm tra các công tác liên quan đến thực hiện nội quy và đời sống của cán bộ nhân viên, đảm bảo trang thiết bị làm việc đầy đủ cho nhân sư.
Lên kế hoạch tổ chức các chương trình, sự kiện của Công ty: Sinh nhật Công ty, Tất niên, Giáng sinh, và các dịp lễ khác, …
Soạn thảo công văn, thông báo và các công tác đối nội, đối ngoại khác theo thị của Ban Giám Đốc công ty.